ผู้บริหาร

นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
อาคารเรียน
โรงอาหาร
ห้องน้ำ
ขยะภายในโรงเรียน
ถนนภายในโรงเรียน
สวนหย่อมในโรงเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/06/2011
ปรับปรุง 23/02/2015
สถิติผู้เข้าชม 629653
Page Views 892931
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.ค. 54 ถึง 27 ก.ค. 54 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/54
กลุ่มงานวิชาการวิชาการ
25 ก.ค. 54 ถึง 26 ก.ค. 54 การอบรมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไทรงามพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
29 ก.ค. 54 วันภาษาไทย
หอประชุมไทรทอง โรงเรียนไทรงามพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
04 ส.ค. 54 ถึง 07 ส.ค. 54 งาน 100 ปีลูกเสือไทยของ สพม.41

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.41
04 ส.ค. 54 การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จะมานิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนไทรงามพิทยาคม ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไทรงามพิทยาคม งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 ส.ค. 54 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2554
หอประชุมไทรทอง โรงเรียนไทรงามพิทยาคม งานกิจกรรมนักเรียน
15 ส.ค. 54 ถึง 18 ส.ค. 54 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2554
ด้วยในวันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จึงกำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนไทรงามพิทยาคม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าคิดค้นผลงานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและเป็นการพัฒนาเยาวชนของชาติให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา
หอประชุมไทรทอง โรงเรียนไทรงามพิทาคม กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
21 ก.ย. 54 ถึง 23 ก.ย. 54 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2554 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ฝ่ายวิชาการ
26 ก.ย. 54 ถึง 28 ก.ย. 54 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2554 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ฝ่ายวิชาการ
09 พ.ย. 54 ถึง 18 พ.ย. 54 การแข่งขันกีฬาภายใน ร่มไทรเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ (นอกรอบ)
สนามกีฬา โรงเรียนไทรงามพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
24 พ.ย. 54 ถึง 26 พ.ย. 54 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ.กำแพงเพชร
16 ธ.ค. 54 ถึง 17 ธ.ค. 54 การแข่งขันกีฬาภายใน ร่มไทรเกมส์ ครั้งที่ ๑๓
สนามกีฬา โรงเรียนไทรงามพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
11 ม.ค. 55 ถึง 13 ม.ค. 55 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2554
งานวิชาการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม
09 ก.พ. 55 ถึง 11 ก.พ. 55 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2555 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีของนักเรียนระดับชั้น ม. 1 - 2
ณ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2555 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีของนักเรียนระดับชั้น ม. 3
ณ อุทยานคลองวังเจ้า จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม งานลูกเสือโรงเรียนไทรงามพิทยาคม
27 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 การสอบวัดผลปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
กลุ่มงานวัดผล
30 มี.ค. 55 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไทรงามพิทยาคม คณะครูทุกท่าน
14 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
หอประชุมไทรทอง/การแต่งกายชุดนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน
29 มิ.ย. 55 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
สนามฟุตบอลโรงเรียนไทรงามพิทยาคม/ชุดลูกเสือ-เนตรนารี งานลูกเสือ
01 ส.ค. 55 กิจกรรมแห่เทียนและประเพณีเข้าพรรษา
10 ส.ค. 55 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขึ้น
ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีกิจกรรมทั้งการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและการไหว้แม่
หอประชุมไทรทอง โรงเรียนไทรงามพิทยาคม กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน
26 พ.ย. 55 ถึง 27 พ.ย. 55 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม คณะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม
11 มี.ค. 56 ถึง 13 มี.ค. 56 การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
20 มิ.ย. 56 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
หอประชุมไทรทอง โรงเรียนไทรงามพิทยาคม งานกิจกรรมนักเรียน
19 ก.ค. 56 กิจกรรมแห่เทียนและประเพณีเข้าพรรษา
งานกิจกรรมนักเรียน
29 ก.ค. 56 ถึง 31 ก.ค. 56 การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ฝ่ายวิชาการ
25 ก.พ. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6
ฝ่ายวิชาการ