ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
จำนวนนักเรียนไทรงามพิทยาคม
ณ วันที่ 10 มิถุนายน  พ.ศ. 2562
อำเภอไทรงาม  ตำบลไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 44 83 127 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 66 67 133 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 51 63 114 4
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 161 213 374 12
มัธยมศึกษาปีที่ 4 47 62 109 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 30 34 64 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 38 52 90 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 115 148 263 9
รวม 276 361 637 21
 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.2 KB