ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
จำนวนนักเรียนไทรงามพิทยาคม
ณ วันที่ 18 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563
อำเภอไทรงาม  ตำบลไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 52 71 123 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 42 84 126 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 59 61 120 4
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 153 216 369 12
มัธยมศึกษาปีที่ 4 52 69 121 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 44 63 107 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 29 37 66 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 125 170 295 9
รวม 278 386 663 21
 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.87 KB