ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายบรรจบ ภูโสดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทวนชัย ภูนคร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา