ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวันรบ อัครศรีชัยโรจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทองสุก ศิลปศาสตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววิลาวรรณ คงสิบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวภัทรศยา แดงชาวนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2