ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภัทรศยา คำสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทองสุก ศิลปศาสตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2