ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิโรจน์ ปิติพืช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศมนวรรณ ทองสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพรหทัย คงสิบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายวีรหาญ รัตนวีรพงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายกิรพัฒน์ บรรพตธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4