ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนนทพัทธ์ กุลฉิม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเนตรนภา ไถวฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวมลทริญา สุจจะชารี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางธนรัตน์ ปิติพืช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนิศารัตน์ วัชรพิบูลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสายยนต์ สีมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุจิตรา แสงเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายวันพเด็จ โมทะนี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาววนิดา ยอดฉัตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3