ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวแสงเดือน ทองดอนแฝง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมาน ปลั่งกลาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

พัชริดา เกิดแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

จันจิรา จูด้วง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1