ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางแสงเดือน ทองดอนแฝง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสมาน ปลั่งกลาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางกิ่งอุไร แสงเทียนประไพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสินีนาถ แพทย์จันลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

จันจิรา ฝั้นสาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1