ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุปถัม ปาณะกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ