ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุปถัม ปาณะกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายณัฐวุฒิ ศรลัมภ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3