ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุวิมล ภูนคร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางดวงมณี พิลึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายปิติวัฒน์ ชูชื่น
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายณรงค์เดช มาลัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3