ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวประสพพร ยอดเพชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายณชพัฒน์ บรรลือศักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเสาวรี ใจธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1