ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวประสพพร ยอดเพชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายณชพัฒน์ บรรลือศักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเสาวรี ใจธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายปกรวิชฎ จันทร์ทา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3