ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกชพรรณ ทวีจะกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกัลยา รักษาสัตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางธิษณา แย้มฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางอัญชลี สุ่มนิล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางณัฐพร เทศกาล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

Mr.Mark Lamzon Cabayao
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

Mrs.Shirly Joan Thabao Cabayao
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3